قوانین و مقررات سایت تی وی سیتی به شرح ذیل می باشد :